ΧΩΡΙΣ ΣΠΙΤΙ: ΕΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΣΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-ΟΥΜΑΝΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ